Vol 3, No 12 (2014)

Journal of Business Management & Social Sciences Research

Journal of Business Management & Social Sciences Research
Volume3, No12, 2014

Table of Contents

Articles

A. R Vijaya Chandran
PDF
1-5
Nabil Alimi, Tariq Zubair
PDF
6-8
Aditya Shastri
PDF
9-13
Dr. Indira Sharma, Sonam Mehta
PDF
14-18
Kerwin A Livingstone
PDF
19-34
Dr. Gopal Krishna Thakur
PDF
35-39
Dr. Shraddha M. Bhome, Dr. Nishikant Jha
PDF
40-43
Dr. M. B. Sonawane, Manjusha S Kadam
PDF
44-52
P.V Priyanka, Dr. Padma Srinivasan
PDF
53-63
Rubaiyat Bin Arif, Md. Nahid Alam
PDF
64-69
Nilesh Movalia, Pintu Vekariya
PDF
70-72
S. SUGANYA, DR. S ARAVINTH
PDF
73-76
Dr. Gowri Shankar Mupppavaram
PDF
77-81