Vol 2, No 7 (2013)

Journal of Business Management & Social Sciences Research

Journal of Business Management & Social Sciences Research

Volume2, No.7, 2013

Table of Contents

Articles

Dr. Sunanda Jindal, Dr. Prabha Sharma, S D Bagade
PDF
1-5
Dr. N Ratna Kishor, M Srikanth
PDF
6-9
Sibsankar Mal, Sandip Tripathy, Prabhat Bhattacharya, Bikash Ghosh
PDF
10-14
Ajay Kumar
PDF
15-26
Haidar Abbas
PDF
27-34
Dr. Ram Jass Yadav
PDF
35-42
Dr. Shubha Johari
PDF
43-45
Cheenu Goel, Chitwan Bhutani Rekhi
PDF
46-56
Dr. Krishna Kishore, Dr. Aswathi Nair
PDF
57-62
Nusrat Pandit
PDF
63-67